Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Четвртак, 6.10.2022.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Правилник о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Слободан приступ информацијама
Представке и притужбе
Повећање поверења јавности у рад суда
Унапређење доступности правде у Србији
Судски тумачи
Медијација
Таксе и обрасци
Таксене тарифе
Обрасци
Набавке у 2022. години
Вести и саопштења
Корисни линкови

Поставите питање
 

 

  Организациона структура  
 
Судска управа
 
Усудској управи обављају се послови уређивања унутрашњег пословања у суду, старање о благовременом и уредном обављању послова у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани за вештаке, разматрање притужби и предстваки, овера исправа намењених у иностранство,доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију и друге послове.  Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у овом суду, систематизовано је радно место за стручне и административне послове, које обављају секретар суда Миљана Вељковић која обавља и послове информисања, контакте са јавношћу и медијима у кривичним и грађанским стварима (портпарол), и Ивана Мијалковић административно технички секретар.
   
 
Судска писарница
 
 
Пријем писмена и административно и техничке послове по свим предметима у Основном суду у Пироту обављају се у кривичној, парничној, ванпарничној, оставинској писарници и у одељењу за пријем поште, овере и експедицију пиоште. Радом судских писарница руководе управитељ писарнице Александра Андрејић.
Судске писарнице поред вођења уписника, помоћних књига,  формирања списа предмета обављају и друге послове везане за појединачне материје и то: здружују поднеске, предмете и остала писмена, разводе предмете и стављају клаузуле правноснажности, врше наплату трошкова поступка и паушала, пријем и експедицију поште, послове архиве, да ли се против неког лица води кривични поступак као и друге послове.
Сходно чл. 97. Судског пословника, писарница даје усмена и писмена обавештења на основу података из уписника и списа.
 
Доставнаслужба
 
 
Судски достављачи врше доставу писмена за Основни суд у Пироту у седишту.

 
Рачуноводство
 
 
Све материајлно-финансијске послове, тј. рачуноводствене и финансијске послове у Основном суду у Пироту обавља служба рачуноводства, а шеф рачуноводства је Тијана Војчић. Непосредан надзор над радом рачуноводства врши Председник суда.
 
 
Информатичка служба
 

Све послове у вези одржавања компјутерског система у Основном суду у Пироту, те и у пријемним канцеларијама обавља ИТ техничар Марјан Ћирић

Комисију за спровођења јавних набавки чине судија Небојша Костић, као председник комисије и чланови Миљана Вељковић и Марјан Ћирић.

 
 
  Правосудна стража
 
 

У Основном суду у Пироту, послове безедности обавља служба Вишег суда у Пироту и два правосудна стражара Основног суда у Пироту.

 
 
Служба за одржавање хигијене
 
 
У седишту суда, ове послове обавља служба при Вишем суду у Пироту као и једнa спремача Основног суда у Пироту.
 
Послове возач
 
 
Послове о одржавању возила обавља намештеник IV врсте, Дејан Петровић.
 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs