Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Среда, 5.8.2020.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Правилник о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Слободан приступ информацијама
Представке и притужбе
Повећање поверења јавности у рад суда
Унапређење доступности правде у Србији
Судски тумачи
Таксе и обрасци
Таксене тарифе
Обрасци
Јавна набавка мале вредности за 2020
Вести и саопштења
Корисни линковиПоставите питање
 

 

  Питања и одговори  
 
Uplacena je taksa po predmetu P-40-1347/2012 Osnovnog suda u Pirotu a nije evidentirana. Kako proveriti?
Да би такса била евидентирана потребно је да доставите суду уплатницу, а копију исте задржати за себе.
Kako mogu doći do klauzule pravosnažnosti
Усменим захтевом обратити се писарници и понети примерак пресуде или решења у оригиналу или оверену копију.
Danas oko 13 i 20 nam je doso izvrsitelj za prinudnu naplatu moj suprug Milan Djordjevic nema imovinu na svoje ime a pritom nije u radnom odnosu popisali su televizor trosede dvosede ves masinu kompijuter dali imaju prava da popisu stvari jer nije to njegova imovina
Чланом 85. Закона о извршењу и обезбеђењу пописан је предмет пописа. Члан 85. Ст. 1. Пописују се ствари које се налазе у државнини извршног дужника, као и његове ствари које се налазе у државнини извршног повериоца или трећег лица. Ако треће лице не обавести суд, односно извршитеља о својим правима на покретној ствари у поседу извршног дужника, која је предмет извршења, нити докаже своја права на њима, сматра се да таква права трећег не постоје и да је извршни дужник власник ствари која се налази у његовом поседу. Чланом 50. Ст.1. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да лице које тврди да у погледу предмета извршења има право које спречава извршење, може све до окончања извршног поступка да изјави приговор судији, којим тражи да се извршење на том предмету прогласи недопуштеним. Ако извшитељ спроводи извршење, судија доставља приговор и њему.
Kome i kako da se obratim da mi se ubrza proces da se zakaze rociste i molbu za privremeno vracanje pasosa zbog odlaska kod lekara na kontrolu u bugarsku.mirosav lilic bela palanka
Обратите се поступајућем судији ради зказивања рочишта и враћање пасоша.
Poštovani sude,već sam postavio pitanje ali nema odgovora,zato ponavljam pitanje sa molbom da mi odgovorite i to: Dali je pravno dozvoljeno da se već podneta tužba može povući u nekom drugom postupku druge vrste, ili povlačenje mora da se izvrši u tom konkretnom postupku u kom je podnešena.
Tužba se može povući samo u konkretnom postupku u kom je podnešena.
Od podizanja optužnice koliki je rok za početak suđenja
ПРИПРЕМЕ ЗА ГЛАВНИ ПРЕТРЕС - Члан 283. (2) Председник већа ће одредити главни претрес најкасније у року од два месеца од дана пријема оптужнице у суду, а ако је стављен захтев из члана 281. овог законика - чим се, с обзиром на одлуку већа, главни претрес може одредити. Ако у овом року не одреди главни претрес, председник већа ће обавестити председника суда и председника непосредно вишег суда о разлозима због којих главни претрес није одређен. Председник суда и председник непосредно вишег суда ће, по потреби, предузети мере да се главни претрес одреди.
Да ли може судија да одреди особу за вештака која нема дозволу за вештачење, нема је на списку вештака , није положила заклетву пред председником суда да може да буде вештак, и дали та особа која је вештачила треба да одговара за лажно представљање ( да је вештак ).
ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ Члан 264. Вештачење, по правилу, врши један вештак. Суд може да одреди два или више вештака ако оцени да је вештачење сложено. Вештаци се одређују из регистра судских вештака, за одређену област вештачења. Суд решењем одређује вештака, ако се странке не споразумеју о вештаку или ако доказ вештачењем није изведен на начин прописан чланом 261. овог закона. Ако за одређену област вештачења нема судског вештака уписаног у регистар из става 2. овог члана, вештачење може да обави лице одговарајуће струке које ће суд да одреди. Лице које суд одреди је дужно да пре вештачења да изјаву да ће налаз и мишљење дати по правилима струке и свом најбољем знању, објективно и непристрасно. ЗАКОН О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ Одређивање вештака Члан 114. Вештак је лице које располаже потребним стручним знањем за утврђивање или оцену неке чињенице у поступку. За вештачење ће се, по правилу, одредити један вештак, а ако је вештачење сложено - два или више вештака. Ако за одређену врсту вештачења постоје вештаци са списка сталних вештака, други вештаци се могу одредити само ако постоји опасност од одлагања или ако су стални вештаци спречени или ако то захтевају друге околности. Ако за одређену врсту вештачења постоји стручна установа или се вештачење може обавити у оквиру државног органа, таква вештачења, нарочито ако су сложенија, по правилу, ће се поверити таквој установи или органу, који ће потом одредити једног или више стручњака за давање налаза и мишљења. Ако за одређену врсту вештачења не постоји домаћи стручњак, стручна установа или државни орган или је то оправдано због посебне сложености случаја, природе вештачења или других важних околности, за вештака се изузетно може одредити страни држављанин, односно вештачење се може изузетно поверити страној стручној установи или органу друге државе. Ако сматрате да постоје неправилности у поступку имате могућност да исте истичете у жалби против пресуде која буде донета.
Koji su uslovi za volontiranje u Osnovnom Sudu u Pirotu!
Zakon o uređenju sudova - član 67. Diplomirani pravnik može biti primljen na obuku u sud radi sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje pravosudnog ispita bez zasnivanja radnog odnosa (volonter). Za sve ostale informacije obratite se predsedniku suda.
Sta se desava kada sudija preraste na sudjenju u tuzioca pa utice na izjave svedoka ispravlja unosi sta hoce u zapisnik neda okrivljenom i braniocu rec i unapred osudjuje da to nije krivicno delo slucajno?
Povodom postavljenih pitanja obaveštavamo vas da saglasno odredbama zakona o sudijama i sudskog poslovnika ista možete postaviti u formi pritužbe na rad tačno određenog sudije u kom slučaju će predsednik suda moći da izvrši uvid u spise predmeta i dati odgovor.
Како да нађем информације о лицитацијама
Информације о лицитацијама се налазе на електронској огласној табли, где су подељене на лицитације покретних и непокретних ствари, као и подела на прву или наредну лицитацију.

Поставите питање :

 |1|  |2|  |3| |4|  |5|  |6|
 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs