Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Недеља, 26.3.2023.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Правилник о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Правилник о регулисању етике
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Слободан приступ информацијама
Представке и притужбе
Повећање поверења јавности у рад суда
Судски тумачи
Медијација
Таксе и обрасци
Таксене тарифе
Обрасци
Набавке у 2022. години
Вести и саопштења
Корисни линкови

Поставите питање
 

 

  Судије и одељења Основног суда у Пироту  
 

СУДСКА ОДЕЉЕЊА


У Основном суду у Пироту одређују се следећа судска одељења:

1. Кривично одељење

2. Парнично одељење

3. Извршно одељење

4. Ванпарнично одељење


ПРЕДСЕДНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА


Одређују се следећи председници одељења, као и заменици председника одељења који ће их замењивати у случају спречености или одсутности као и ради ефикаснијег поступања:


1. Судија Небојша Костић поставља се за председника Кривичног одељења.

1.1. Судија Жаклина Пејчић поставља се за заменика председника Кривичног одељења.


2. Судија Марина Минић Тодоровић поставља се за председника Парничног одељења.

2.1 Судија Сања Јовановић поставља се за заменика председника Парничног одељења.


3. Судија Данијела Костић поставља се за председника Извршног одељења.

3.1 Судија Ивана Младеновић поставља се за заменика председника Извршног одељења.


4. Судија Ивана Младеновић поставља се за председника Ванпарничног одељења.

4.1. Судија Данијела Костић поставља се за заменика председника Ванпарничног одељења.


КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Судија Небојша Костић

Судија Жаклина Пејчић

Судија Родољуб Живковић

Судија Јасмина Јовановић

Судија Зора Мирчић Ћирић

Судија Јелена Бошковић


1. ПРВОСТЕПЕНИ (ГЛАВНИ) КРИВИЧНИ ПОСТУПАК


У кривичним предметима поступаће следеће судије председници већа:


  1. Судија Небојша Костић је председник првог већа ( 1 ),

  2. Судија Жаклина Пејчић је председник другог већа ( 2 )

  3. Судија Родољуб Живковић је председник трећег већа (3) и

      4. Судија Јасмина Јовановић је председник четвртог већа ( 4 ).


Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично између првог, другог и четвртог већа и то председник првог већа са 40% прилива, председник другог већа са 40% прилива и председник четвртог већа са 20% прилива. Судија Родољуб Живковић председник трећег већа неће учествовати у приливу новопримљених предмета у кривичној материји.

Укинуте предмете добијаће председник већа који је већ по њима поступао уколико није одређено друго веће.

Судије ће се у кривичним предметима замењивати по редоследу и то тако што председника првог већа замењује председник другог већа, председника другог већа замењује председник четвртог већа, а председника четвртог већа замењује председник првог већа.

Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Судије Небојша Костић, Жаклина Пејчић и Јасмина Јовановић поступаће по горе наведеном редоследу и по новопримљеним предметима из материја Кн, Пом К, Пом Ук, Пом Укн и СПК.

Рад судија испомагаће приправник волонтер Симон Цветковић.


2. КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА (ванрасправно веће)


из чл. 21. ст. 4. ЗКП , као и за поступање по предметима Куо и Кп чине два већа


I Веће


Зора Мирчић-Ћирић председник већа

Наташа Манчић, члан већа

Марија Алексић, члан већа


II Веће


Јелена Бошковић, председник већа

Драгана Живковић, члан већа

Сања Јовановић, члан већа


а евентуално ако се јави потреба и друге судије из грађанске материје.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

Изузетно, ако се укаже потреба те и за време коришћења годишњег одмора или другог одсуства са рада чланови већа биће и друге судије које ће за конкретан случај одредити председник односно заменик председника суда.

Рад првог КВ већа као и поступање по предметима Куо и Кп већа испомагаће судијски помоћник Милан Јовановић, а рад другог КВ већа као и поступање по предметима Куо и Кп већа испомагаће судијски помоћник Ана Георгиев.


3. СУДИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК


Послове судије за претходни поступак у току радног времена обављаће


Судија Небојша Костић, као председник првог (1) већа,

Судија Жаклина Пејчић, као председник другог (2) већа,

Судија Јасмина Јовановић, као председник трећег (3) већа.


Ван радног времена у складу са распоредом дежурства, судија који дежура уједно је и судија за претходни поступак ван радног времена, при чему ће ове судије уједно поступати и у предметима спречавања насиља у породици сагласно чл. 10. Закона о спречавању насиља у породици.

Судија Јасмина Јовановић, као судија за претходни поступак, поступати са 100% прилива у материји Кпп пов и Кпп пов1, а у случају њене спречености или одсутности замењиваће је судија Драгана Живковић, а у случају спречености или одсутности и судије Драгане Живковићи замењиваће је судија Зора Мирчић Ћирић.

Судију за претходни поступак замењиваће по редоследу судије кривичног одељења, а изузетно ако се укаже потреба те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Ван радног времена, у нерадне дане и дане празника, за време коришћења годишње одмора или другог одсуства са посла судије за претходни поступак, ове послове обављаће и остале судије овог суда по претходно донетом распореду дежурства од стране председника суда.


4. ПОВОДОМ МОЛБИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА


Поступаће председница суда судија Јасмина Јовановић, а помагаће јој и у њеном одсуству ове послове обављаће заменик председника суда - судија Драгана Живковић, а у њиховом одсуству ове послове обављаће заменик председника суда судија Зора Мирчић Ћирић, у чему ће им помагати судијски помоћник Кристина Рацановић Гошић, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судијски помоћник Ана Георгиев, или судијски помоћник кога одреди председник суда или заменик председника суда.


ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Парнично одељење има једанаест већа, од којих ће десет већа поступати по предметима из материја П, П1, П1 Уз, П2, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр, а председници четвртог, дванаестог и тринаестог већа само у материји П1.


  1. Судија Зора Мирчић Ћирић је председник првог већа ( 1 ),

  2. Судија Горан Ђурђић је председник другог већа ( 2 ),

  3. Судија Марина Минић Тодоровић је председник трећег већа ( 3 ),

      4. Судија Јасмина Јовановић је председник четвртог већа ( 4 ),

      5. Судија Сања Јовановић је председник петог већа ( 5 ),

      6. Судија Драгана Живковић је председник шестог већа ( 6 ),

      7. Судија Наташа Манчић је председник седмог већа ( 7 )

      8. Судија Јелена Бошковић је председник осмог већа (8),

      9. Судија Марија Алексић је председник деветог већа (9),

    10. Судија Ивана Тошић је председник десетог већа (10).

    11. Судија Родољуб Живковић је председник једанаестог већа (11)

    12. Судија Данијела Костић је председник дванаестог већа (12)

    13. Судија Ивана Младеновић је председник тринаестог већа (13)


Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље, с тим што судије Данијела Костић и Ивана Младеновић неће учествовати у расподели новопримљених предмета у П, П2, П1Уз, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр материјама, већ ће само учествовати у расподели новопримљених предмета у П1 материји и то са по 50% прилива. Судија Јасмина Јовановић неће учествовати у расподели новопримљених предмета у П, П1, П2, П1Уз, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр материјама већ ће задржати предмете које је примила у овим материјама.

У случају неједнаке расподеле предмета, а ради једнаке оптерећености свих судија, на крају сваког месеца, посебном одлуком председника суда вршиће се прерасподела новопримљених предмета.

Судије ће се замењивати и то судија Зора Мирчић Ћирић са судијом Гораном Ђурђићем, судија Горан Ђурђић са судијом Марином Минић Тодоровић, судија Марина Минић Тодоровић са судијом Сањом Јовановић, судија Сања Јовановић са судијом Драганом Живковић, судија Драгана Живковић са судијом Наташом Манчић, судија Наташа Манчић са судијом Јеленом Бошковић, судија Јелена Бошковић са судијом Маријом Алексић, судија Марија Алексић са судијом Иваном Тошић, судија Ивана Тошић са судијом Родољубом Живковићем, судија Родољуб Живковић са судијом Зором Мирчић Ћирић. Судије које поступају у П1 материји ће се замењивати и то судија Данијела Костић са судијом Иваном Младеновић, а судија Ивана Младеновић са судијом Данијелом Костић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Рад напред именованих судија испомагаће судијски помоћници Миљана Алексић Мутавџић, Маријана Нешић и приправник волонтер Анђелка Пејчић.


ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ


Судија Данијела Костић

Судија Ивана Младеновић

Судија Марија Алексић

Судија Јасмина Јовановић


1. ПРВОСТЕПЕНИ ИЗВРШНИ ПОСТУПАК


У извршним предметима поступаће следеће судије председници већа:


1. Судија Данијела Костић је председник првог већа ( 1 ),

2. Судија Ивана Младеновић је председник другог већа (2)

Предмети И, Ив, Ии, Иив се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије.

По приговору трећег лица код спровођења извршења извршитеља Ипи, о захтеву за отклањање неправилности Ион о предлозима за изрицање новчане казне кад извршење спроводи извршитељ Инк и о захтевима за добијање изјаве о имовини извршних дужника Иои, одлучиваће судије Данијела Костић, као председник 1 ( првог ) већа и судија Ивана Младеновић, као председник 2 ( другог ) већа при чему се предмети имају распоређивати према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија неизменично почев од првог већа па надаље.

Судије ће се замењивати по редоследу и то тако што председника првог већа замењује председник другог већа а председника другог већа замењује председник првог већа. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.


2. ВЕЋЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА


Ипв И и Ипв Ив - на решење о извршењу и по приговору у поступку за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга ИпвИвк, чине 2 већа:


I Веће


Марија Алексић, председник већа

Сања Јовановић, члан већа

Наташа Манчић, члан већа


II Веће


Јасмина Јовановић, председник већа

Јелена Бошковић, члан већа

Марина Минић Тодоровић, члан већа


Рад I већа испомагаће судијски помоћник Милан Јовановић, а рад II већа испомагаће судијски помоћник Ана Георгиев.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

Изузетно, ако се укаже потреба те и за време коришћења годишњег одмора или другог одсуства са рада чланови већа биће и друге судије које ће за конкретан случај одредити председник суда односно заменици председника суда.


ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Судија Ивана Младеновић

Судија Данијела Костић

Судија Јасмина Јовановић


За судије ванпарничног одељења одређују се


1. Судија Ивана Младеновић је председник првог већа ( 1 ),

2. Судија Данијела Костић је председник другог већа (2 ).


1. Судија Јасмина Јовановић је председник првог већа (1) у предметима оставине

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

У случају неједнаке расподеле ових предмета а ради једнаке оптерећености свих судија на крају сваког месеца посебном одлуком председника суда вршиће се прерасподела новопримљених предмета.

Судије ће се замењивати и то судија Ивана Младеновић са судијом Данијелом Костић, судија Данијела Костић са судијом Иваном Младеновић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

У предметима оставине исти се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, с тим што ће судија Јасмина Јовановић учествовати у пријему 100 % новопримљених предмета у оставинској материји, у случају спречености или одсутности судију Јасмину Јовановић замењиваће судија Ивана Младеновић, а у случају спречености судије Јасмине Јовановић и судије Иване Младеновић замењиваће их судија Данијела Костић.

Рад судија испомагаће судијски помоћник Маријана Нешић.

На приговор против решења јавног бележника одлучиваће судије Ивана Младеновић, као председник 1 ( првог ) већа и судија Данијела Костић, као председник 2 ( другог ) већа, при чему се предмети имају распоређивати према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија неизменично почев од првог већа па надаље, при чему ће председници већа подједнако учествовати у расподели новопримљених предмета.

Горе наведене судије поступаће на исти начин и са истим процентом пријема и по предметима Ос, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн.

У предметима оставине рад судија испомагаће судијски помоћник Кристина Рацановић, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судијски помоћник Маријана Нешић, и ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs