Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Недеља, 25.10.2020.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Правилник о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Слободан приступ информацијама
Представке и притужбе
Повећање поверења јавности у рад суда
Унапређење доступности правде у Србији
Судски тумачи
Таксе и обрасци
Таксене тарифе
Обрасци
Јавна набавка мале вредности за 2020
Вести и саопштења
Корисни линковиПоставите питање
 

 

  Судије и одељења Основног суда у Пироту  
 

Одељења Основног суда у Пироту

1. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Кривично одељење Основног суда у Пироту има четири већа:

  1. Судија Данијела Костић је председник првог већа ( 1 ),

  2. Судија Жаклина Пејчић је председник другог већа ( 2 ),

      3. Судија Родољуб Живковић је председник трећег већа ( 3 ) и

      4. Судија Небојша Костић је председник четвртог већа (4).

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље, при чему ће председници прва три већа подједнако учествовати у расподели новопримљених предмета, а председник четвртог већа неће учествовати у пријему нових предмета у К материји. На крају сваког месеца, а у циљу подједнаке оптерећености судија у случају неједнаког прилива врши ће се нова прерасподела новопримљених предмета.

Укинуте предмете добијаће председник већа који је већ по њима поступао уколико није одређено друго веће.

Судије ће се у кривичним предметима замењивати по редоследу и то тако што председника првог већа замењује председник другог већа, председника другог већа замењује председник трећег већа, председника трећег већа замењује председник четвртог већа, а председника четвртог већа замењује председник првог већа.

Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Председник кривичног одељења биће судија Жаклина Пејчић, чије је задужење да се стара да се послови обављају законито, тачно, благовремено, уредно и једнообразно.

Судије Данијела Костић, Жаклина Пејчић, Родољуб Живковић и Небојша Костић, поступаће по горе наведеном редоследу и по предметима Кн, Пом К, Пом Ук, Пом Укн и СПК.

Рад напред именованих судија испомагаће судијски помоћник Рацановић Кристина.

2. Кривично веће за одлучивање ван главног претреса (ванрасправно веће) из чл. 21. ст. 4. ЗКП , као и за поступање по предметима Куо и Кп чине четири већа где је председник I Већа судија Данијела Костић, председник II већа судија Жаклина Пејчић, председник III већа судија Родољуб Живковић, председник IV већа судија Небојша Костић, док ће чланови већа бити судије које поступају у кривичној материји наизменично, а евентуално ако се јави потреба и судије из грађанске материје.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

Изузетно, ако се укаже потреба те и за време коришћења годишњег одмора или другог одсуства са рада чланови већа биће и друге судије које ће за конкретан случај одредити председник односно заменик председника суда.

Рад КВ већа као и поступање по предметима Куо и Кп већа испомагаће судијски помоћник Рацановић Кристина.

3. Послове судије за претходни поступак, обављаће судија Данијела Костић, као председник првог (1) већа, са 10% прилива, судија Жаклина Пејчић, као председник другог (2) већа, са 10% прилива, судија Родољуб Живковић, као председник трећег (3) већа, са 10% прилива и судија Костић Небојша као председник четвртог ( 4 ) већа, са 70% прилива.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

Судију за претходни поступак замењиваће по редоследу судије кривичног одељења, а изузетно ако се укаже потреба те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Ван радног времена, у нерадне дане и дане празника, за време коришћења годишње одмора или другог одсуства са посла судије за претходни поступак, ове послове обављаће и остале судије овог суда по претходно донетом распореду дежурства од стране председника суда при чему ће ове судије уједно поступати у предметима спречавања насиља у породици сагласно чл.10. Закона о спречавању насиља у породици и то за време дежурства.

Судијама за претходни поступак у току радног времена у раду помагаће судијски помоћник Рацановић Кристина.

4. Поводом молби за одлагање извршења казне затвора поступаће председник суда судија Јасмина Јовановић, а помагаће му и у његовом одсуству ове послове обављаће заменик председника суда - судија Драгана Живковић, у чему ће им помагати судијски помоћник Рацановић Кристина.

4. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Грађанско одељење има осам већа, од којих ће прва седам већа поступати по предметима из материја П, П1, П1 Уз, П2, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр, а председник осмог већа само у материји П1.

  1. Судија Зора Мирчић Ћирић је председник првог већа ( 1 ),

  2. Судија Горан Ђурђић је председник другог већа ( 2 ),

  3. Судија Марина Минић Тодоровић је председник трећег већа ( 3 ),

      4. Судија Јасмина Јовановић је председник четвртог већа ( 4 ),

      5. Судија Сања Јовановић је председник петог већа ( 5 ),

      6. Судија Драгана Живковић председник шестог већа ( 6 ),

      7. Судија Наташа Манчић председник седмог већа ( 7 ),

      8. Судија Небојша Костић председник осмог већа (8) у П1 материји

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље, стим што судија Јасмина Јовановић неће учествовати у расподели новопримљених предмета у П, П1, П2, П1 Уз, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр материјама, а задржаће предмете које је већ примила у рад по овим материјама, а судија Небојша Костић неће учествовати у расподели новопримљених предмета у П, П2, П1 Уз, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр материјама, већ само у П1 материји са 52% прилива у тој материји, а председници првог, другог, трећег, петог, шестог и седмог већа са по 8% прилива у П1 материји.

У случају неједнаке расподеле предмета, а ради једнаке оптерећености свих судија, на крају сваког месеца, посебном одлуком председника суда вршиће се прерасподела новопримљених предмета.

Судије ће се замењивати и то судија Зора Мирчић Ћирић са судијом Гораном Гурђићем, судија Горан Ђурђић са судијом Марином Минић Тодоровић, судија Марина Минић Тодоровић са судијом Јасмином Јовановић, судија Јасмина Јовановић са судијом Сањом Јовановић, судија Сања Јовановић са судијом Драганом Живковић, судија Драгана Живковић са судијом Наташом Манчић, судија Наташа Манчић са судија Зором Мирчић Ћирић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Председник грађанског одељења биће судија Марина Минић Тодоровић, чије је задужење да се стара да се послови обављају законито, тачно, благовремено, уредно и једногласно.

Рад напред именованих судија испомагаће судијски помоћници Маријана Нешић и Миљана Алексић Мутавџић.

5. ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

       1. Судија Данијела Костић је председник првог већа ( 1 ),

       2. Судија Жаклина Пејчић је председник другог већа ( 2 ),

       3. Судија Родољуб Живковић је председник трећег већа ( 3 ) и

       4. Судија Небојша Костић је председник четвртог већа ( 4 ).

Предмети И, Ив, Ии, Иив се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, при чему судије Александра Перичин Хинић и судија Каја Тричковић неће учествовати у пријему новпримљених предмета, обзиром да је судија Александра Перичин Хинић привремено спречена за рад, ради неге детета у току читаве 2020. године, а заостали предмети, којим је задужена судија Каја Тричковић ће се расподелити судијама из извршног одељења, обзиром да судија Каја Тричковић маја месеца 2020. године испуњава услов за одлазак у старосну пензију.

По приговору трећег лица код спровођења извршења извршитеља Ипи, о захтеву за отклањање неправилности Ион о предлозима за изрицање новчане казне кад извршење спроводи извршитељ Инк и о захтевима за добијање изјаве о имовини извршних дужника Иои, одлучиваће судије Данијела Костић, као председник 1 ( првог ) већа, судија Жаклина Пејчић, као председник 2 ( другог ) већа, судија Родољуб Живковић, као председник 3 ( трећег ) већа и судија Небојша Костић, као председник 4 (четвртог) већа, при чему се предмети имају распоређивати према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија неизменично почев од првог већа па надаље, при чему ће председници већа подједнако учествовати у расподели новопримљених предмета.

Судије ће се замењивати по редоследу и то тако што председника првог већа замењује председник другог већа, председника другог већа замењује председник трећег већа, председника трећег већа замењује председник четвртог већа, а председника четвртог већа замењује председник првог већа. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Рад судија испомагаће судијски помоћници Бојана Витановић и по потреби Миљана Алексић Мутавџић.

6. Веће за решавање приговора Ипв И и Ипв Ив - на решење о извршењу и по приговору у поступку за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга ИпвИвк, чине 2 већа:

I Веће

Горан Ђурђић, председник већа

Сања Јовановић, члан већа

Наташа Манчић, члан већа

II Веће

Зоран Мирчић Ћирић, председник већа

Драгана Живковић, члан већа

Марина Минић Тодоровић, члан већа

Рад I и II Веће испомагаће судијски помоћници Бојана Витановић и по потреби Миљана Алексић Мутавџић.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

Изузетно, ако се укаже потреба те и за време коришћења годишње одмора или другог одсуства са рада чланови већа биће и друге судије које ће за конкретан случај одредити председник суда односно заменици председника суда.

7. ВАНПАРНИЧНО и ОСТАВИНСКО ОДЕЉЕЊЕ

      1. Судија Ивана Младеновић је председник првог већа.

      2. Судија Јасмина Јовановић је председник другог већа.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље, стим што ће судија Ивана Младеновић учествовати у пријему 100 % новопримљених предмета у ванпарничној материји, а у оставинској материји са по 50% прилива, док судија Јасмина Јовановић неће учествовати у пријему нових предмета у ванпарничној материји, већ ће замењивати судију Ивану Младеновић у предметима из ванпарничне материје у предметима у којима буде изузета или искључена, а у оставинској материји са по 50% прилива.

У случају неједнаке расподеле ових предмета а ради једнаке оптерећености свих судија на крају сваког месеца посебном одлуком председника суда вршиће се прерасподела новопримљених предмета.

Судије ће се замењивати и то судија Ивана Младеновић са судијом Јасмином Јовановић, судија Јасмина Јовановић са судијом Иваном Младеновић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Рад судија испомагаће судијски помоћник Маријана Нешић.

На приговор против решења јавног бележника одлучиваће судије Ивана Младеновић, као председник 1 ( првог ) већа и судија Јасмина Јовановић, као председник 2 ( другог ) већа, при чему се предмети имају распоређивати према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија неизменично почев од првог већа па надаље, при чему ће председници већа подједнако учествовати у расподели новопримљених предмета.

Горе наведене судије поступаће на исти начин и са истим процентом пријема и по предметима Ос, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн.

Због одласка судије Каје Тричковић у старосну пензију маја месеца 2020. године, исту искључити из прилива предмета по свим материјама. Судија Каја Тричковић ће бити задужена да помаже судији Небојши Костић приликом обуке судијских помоћника и судијских приправника.

Мења се став II, тачка 4. годишњег распореда послова и то тако да се додају у грађанском одељењу још два већа и то: грађанско одељење ће имати 10 већа од којих ће прва седам већа и девето и десето веће поступати по предметима из материја П, П1, П1 Уз, П2, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр, а председник осмог већа само у материји П1.

      9. Судија Јелена Бошковић је председник деветог већа ( 9 ),

    10. Судија Марија Алексић је председник десетог већа ( 10 ),

Судије ће се замењивати и то судија Зора Мирчић Ћирић са судијом Гораном Гурђићем, судија Горан Ђурђић са судијом Марином Минић Тодоровић, судија Марина Минић Тодоровић са судијом Јасмином Јовановић, судија Јасмина Јовановић са судијом Сањом Јовановић, судија Сања Јовановић са судијом Драганом Живковић, судија Драгана Живковић са судијом Наташом Манчић, судија Наташа Манчић са судијом Јеленом Бошковић, судија Јелена Бошковић са судијом Маријом Алексић, а судија Марија Алексић са судијом Зором Мирчић Ћирић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs