Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Субота, 22.6.2024.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Акт о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Правилник о регулисању етике
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Програм решавања старих предмета
Слободан приступ информацијама
Повећање поверења јавности у рад суда
Представке и притужбе
Судски тумачи
Медијација
Галерија - Слике суда
Уверења и услуге
Таксене тарифе
Обрасци, захтеви, молбе
Набавке у 2023. години
Вести и саопштења
Корисни линкови
Поставите питање
 

 

  Судије и одељења Основног суда у Пироту  
 

СУДСКА ОДЕЉЕЊА


У Основном суду у Пироту одређују се следећа судска одељења:


1. Кривично одељење

2. Парнично одељење

3. Извршно одељење

4. Ванпарнично одељењеПРЕДСЕДНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА


Одређују се следећи председници одељења, као и заменици председника одељења који ће их замењивати у случају спречености или одсутности као и ради ефикаснијег поступања:


1. Судија Небојша Костић поставља се за председника Кривичног одељења.

1.1. Судија Жаклина Пејчић поставља се за заменика председника Кривичног одељења.

2. Судија Марина Минић Тодоровић поставља се за председника Парничног одељења.

2.1. Судија Сања Јовановић поставља се за заменика председника Парничног одељења.

3. Судија Марија Алексић поставља се за председника Извршног одељења.

3.1. Судија Данијела Костић поставља се за заменика председника Извршног одељења.

4. Судија Ивана Младеновић поставља се за председника Ванпарничног одељења.

4.1. Судија Данијела Костић поставља се за заменика председника Ванпарничног одељења.КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Судија Небојша Костић

Судија Жаклина Пејчић

Судија Родољуб Живковић

Судија Јасмина Јовановић

Судија Кристина Рацановић Гошић

Судија Зора Мирчић Ћирић

Судија Сања Јовановић1. ПРВОСТЕПЕНИ (ГЛАВНИ) КРИВИЧНИ ПОСТУПАК


У кривичним предметима поступаће следеће судије председници већа:


Судија Небојша Костић је председник првог већа (1),

Судија Жаклина Пејчић је председник другог већа (2)

Судија Родољуб Живковић је председник трећег већа (3)

Судија Јасмина Јовановић је председник четвртог већа (4) и

Судија Кристина Рацановић Гошић је председник петог већа (5)


Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично између првог, другог, трећег и четвртог већа и то председник првог већа са 30% прилива, председник другог већа са 30% прилива, председник трећег веча са 30% прилива и председник четвртог већа са 10% прилива. Судија Кристина Рацановић Гошић председник петог већа неће учествовати у приливу новопримљених предмета у кривичној материји до повратка са боловања ради неге детета.

Укинуте предмете добијаће председник већа који је већ по њима поступао уколико није одређено друго веће.

Судије ће се у кривичним предметима замењивати по редоследу и то тако што председника првог већа замењује председник другог већа, председника другог већа замењује председник трећег већа, председника трећег већа замењује председник четвртог већа, а председника четвртог већа замењује председник првог већа.

Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Судије Небојша Костић, Жаклина Пејчић, Родољуб Живковић и Јасмина Јовановић поступаће по горе наведеном редоследу и по новопримљеним предметима из материја Кн, Пом К, Пом Ук, Пом Укн и СПК.

Рад судија испомагаће судијски приправник Мила Живковић и волонтер приправник Ђорђе Танчић.


2. КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА (ванрасправно веће)


из чл. 21. ст. 4. ЗКП , као и за поступање по предметима Куо и Кп чине два већа


I Веће


Зора Мирчић-Ћирић, председник већа

Данијела Костић, члан већа

Горан Ђурђић, члан већа


II Веће


Сања Јовановић, председник већа

Наташа Манчић, члан већа

Драгана Живковић, члан већа

а евентуално ако се јави потреба и друге судије из грађанске материје.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или другог одсуства са рада чланови већа биће и друге судије, које ће за конкретан случај одредити председник, односно заменик председника суда.

Рад првог КВ већа, као и поступање по предметима Куо и Кп већа, испомагаће судијски помоћник Милан Јовановић, а рад другог КВ већа као и поступање по предметима Куо и Кп већа испомагаће судијски помоћник Димитрије Адамовић.


3. СУДИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК


Послове судије за претходни поступак у току радног времена обављаће


Судија Небојша Костић, као председник првог (1) већа,

Судија Жаклина Пејчић, као председник другог (2) већа,

Судија Родољуб Живковић је председник трећег већа (3)

Судија Јасмина Јовановић, као председник четвртог (4) већа.


Ван радног времена у складу са распоредом дежурства, судија који дежура уједно је и судија за претходни поступак ван радног времена, при чему ће ове судије уједно поступати и у предметима спречавања насиља у породици сагласно чл. 10. Закона о спречавању насиља у породици.

Судија Јасмина Јовановић, као судија за претходни поступак, поступаће у материји Кпп пов и Кпп пов1, а у случају њене спречености или одсутности замењиваће је судија Драгана Живковић, а у случају спречености или одсутности судије Драгане Живковић замењиваће је судија Зора Мирчић Ћирић.

Судију за претходни поступак замењиваће по редоследу судије кривичног одељења, а изузетно ако се укаже потреба те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Ван радног времена, у нерадне дане и дане празника, за време коришћења годишње одмора или другог одсуства са посла судије за претходни поступак, ове послове обављаће и остале судије овог суда по претходно донетом распореду дежурства од стране председника суда.


4. ПОВОДОМ МОЛБИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА


Поступаће председница суда - судија Јасмина Јовановић, а помагаће јој и у њеном одсуству ове послове обављаће заменик председника суда - судија Драгана Живковић, а у њиховом одсуству ове послове обављаће заменик председника суда судија Зора Мирчић Ћирић, у чему ће им помагати судијски помоћник Емина Витановић, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судијски помоћник Димитрије Адамовић или судијски помоћник кога одреди председник суда или заменик председника суда.ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Парнично одељење има дванаест већа, од којих ће девет већа поступати по предметима из материја П, П1, П1 Уз, П2, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр, а председници четвртог, једанаестог и дванаестог већа само у материји П1.


1. Судија Зора Мирчић Ћирић је председник првог већа (1),

2. Судија Горан Ђурђић је председник другог већа (2),

3. Судија Марина Минић Тодоровић је председник трећег већа (3),

4. Судија Јасмина Јовановић је председник четвртог већа (4),

5. Судија Сања Јовановић је председник петог већа (5),

6. Судија Драгана Живковић је председник шестог већа (6),

7. Судија Наташа Манчић је председник седмог већа (7)

8. Судија Марија Алексић је председник осмог већа (8),

9. Судија Ивана Тошић је председник деветог већа (9).

10. Судија Родољуб Живковић је председник десетог већа (10)

11. Судија Данијела Костић је председник једанаестог већа (11)

12. Судија Ивана Младеновић је председник дванаестог већа (12)


Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље, с тим што судије Данијела Костић и Ивана Младеновић неће учествовати у расподели новопримљених предмета у П, П1, П2, П1Уз, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр материјама. Судијe Јасмина Јовановић и Родољуб Живковић неће учествовати у расподели новопримљених предмета у П, П2, П1Уз, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр материјама већ ће задржати предмете које је примила у овим материјама, а учествоваће у расподели новопримљених предмета у П1 материји и то са 80% прилива, а судија Марина Минић Тодоровић са 20% прилива у материји П1.

У случају неједнаке расподеле предмета, а ради једнаке оптерећености свих судија, на крају сваког месеца, посебном одлуком председника суда вршиће се прерасподела новопримљених предмета.

Судије ће се замењивати и то судија Зора Мирчић Ћирић са судијом Гораном Ђурђићем, судија Горан Ђурђић са судијом Марином Минић Тодоровић, судија Марина Минић Тодоровић са судијом Сањом Јовановић, судија Сања Јовановић са судијом Драганом Живковић, судија Драгана Живковић са судијом Наташом Манчић, судија Наташа Манчић са судијом Маријом Алексић, судија Марија Алексић са судијом Иваном Тошић, судија Ивана Тошић са судијом Зором Мирчић Ћирић. Судије које поступају у П1 материји ће се замењивати и то судија Марина Минић Тодоровић са судијом Јасмином Јовановић, а судија Јасмина Јовановић са судијом Данијелом Костић, судија Данијела Костић са судијом Иваном Младеновић, а судија Ивана Младеновић са судијом Марином Минић Тодоровић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Рад напред именованих судија испомагаће судијски помоћници Миљана Алексић Мутавџић, Маријана Нешић и приправник волонтер Божидар Ђорђевић.ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ


Судија Данијела Костић

Судија Ивана Младеновић

Судија Марија Алексић

Судија Јасмина Јовановић


1. ПРВОСТЕПЕНИ ИЗВРШНИ ПОСТУПАК


У извршним предметима поступаће следеће судије председници већа:

1. Судија Данијела Костић је председник првог већа (1),

2. Судија Ивана Младеновић је председник другог већа (2)

Предмети И, Ив, Ии, Иив се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије.

По приговору трећег лица код спровођења извршења извршитеља Ипи, о захтеву за отклањање неправилности Ион о предлозима за изрицање новчане казне кад извршење спроводи извршитељ Инк и о захтевима за добијање изјаве о имовини извршних дужника Иои, одлучиваће судије Данијела Костић, као председник 1 (првог) већа и судија Ивана Младеновић, као председник 2 (другог) већа при чему се предмети имају распоређивати према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија неизменично почев од првог већа па надаље.

Судије ће се замењивати по редоследу и то тако што председника првог већа замењује председник другог већа, а председника другог већа замењује председник првог већа. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.


2. ВЕЋЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА


Ипв И и Ипв Ив - на решење о извршењу и по приговору у поступку за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга ИпвИвк, чине 2 већа:


I Веће


Марија Алексић, председник већа

Ивана Тошић, члан већа

Небојша Костић, члан већа


II Веће


Јасмина Јовановић, председник већа

Родољуб Живковић, члан већа

Марина Минић Тодоровић, члан већа


Рад I већа испомагаће судијски помоћник Маријана Нешић, а рад II већа испомагаће судијски помоћник Миљана Алексић Мутавџић.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

Изузетно, ако се укаже потреба те и за време коришћења годишњег одмора или другог одсуства са рада чланови већа биће и друге судије које ће за конкретан случај одредити председник суда односно заменици председника суда.


ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Судија Ивана Младеновић

Судија Данијела Костић

Судија Јасмина Јовановић

За судије ванпарничног одељења одређују се


1. Судија Ивана Младеновић је председник првог већа ( 1 ),

2. Судија Данијела Костић је председник другог већа (2 ).


1. Судија Јасмина Јовановић је председник првог већа (1) у предметима оставине.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

У случају неједнаке расподеле ових предмета, а ради једнаке оптерећености свих судија на крају сваког месеца посебном одлуком председника суда вршиће се прерасподела новопримљених предмета.

Судије ће се замењивати и то судија Ивана Младеновић са судијом Данијелом Костић, судија Данијела Костић са судијом Иваном Младеновић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

У предметима оставине исти се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, с тим што ће судија Јасмина Јовановић учествовати у пријему новопримљених предмета у оставинској материји, у случају спречености или одсутности судију Јасмину Јовановић замењиваће судија Ивана Младеновић, а у случају спречености судије Јасмине Јовановић и судије Иване Младеновић замењиваће их судија Данијела Костић.

Рад судија испомагаће судијски помоћник Миљана Мутавџић Алексић.

На приговор против решења јавног бележника одлучиваће судије Ивана Младеновић, као председник 1 (првог) већа и судија Данијела Костић, као председник 2 (другог) већа, при чему се предмети имају распоређивати према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија неизменично почев од првог већа па надаље, при чему ће председници већа подједнако учествовати у расподели новопримљених предмета.

Горе наведене судије поступаће на исти начин и са истим процентом пријема и по предметима Ос, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн.

У предметима оставине рад судија испомагаће судијски помоћник Емина Витановић, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судијски помоћник Маријана Нешић и ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника, односно заменика председника суда.

 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs