Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Понедељак, 10.12.2018.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутра. узбуњивања
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Слободан приступ информацијама
Представке и притужбе
Повећање поверења јавности у рад суда
Унапређење доступности правде у Србији
Судски тумачи
Таксе и обрасци
Таксене тарифе
Обрасци
Јавна набавка мале вредности за 2018
Вести и саопштења
Корисни линковиПоставите питање
 

 

  Судије и одељења Основног суда у Пироту  
 

Одељења Основног суда у Пироту


1. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Кривично одељење Основног суда у Пироту има пет већа:


  1. Судија Данијела Костић је председник првог већа ( 1 ),

  2. Судија Жаклина Пејчић је председник другог већа ( 2 ),

  3. Судија Небојша Костић је председник трећег већа ( 3 ),

      4. Судија Иван Николић је председник четвртог већа ( 4 ), и

      5. Судија Родољуб Живковић је председник петог већа ( 5 ).

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље, при чему ће председници већа подједнако учествовати у расподели новопримљених предмета изузев судија Костић Небојше који неће примати нове предмете. На крају сваког месеца, а у циљу подједнаке оптерећености судија у случају неједнаког прилива врши ће се нова прерасподела новопримљених предмета.

Укинуте предмете добијаће председник већа који је већ по њима поступао уколико није одређено друго веће.

Судије ће се у кривичним предметима замењивати по редоследу и то тако што председника првог већа замењује председник другог већа, председника другог већа замењује председник чртвтог већа, председника четвртог већа замењује председник петог већа а председника петог већа председник првог већа.

Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Председник кривичног одељења биће судија Жаклина Пејчић, чије је задужење да се стара да се послови обављају законито, тачно, благовремено, уредно и једнообразно.

Судије Данијела Костић, Жаклина Пејчић, Костић Небојша, Николић Иван и Родољуб Живковић, поступаће по горе наведеном редоследу и по предметима Пом К, Пом Ук, Пом Укн и СПК.

Рад напред именованих судија испомагаће судијски помоћник Рацановић Кристина.

2. Кривично веће за одлучивање ван главног претреса (ванрасправно веће) из чл. 21. ст. 4. ЗКП , као и за поступање по предметима Куо и Кп чине 5 већа где је председник I Веће судија Данијела Костић, председник II већа судија Костић Небојша, председник III већа судија Жаклина Пејчић, председник IV већа судија Иван Николић и председник V већа судија Родољуб Живковић, док ће чланови већа бити судије које поступају у кривичној материји наизменично а евентуално ако се јави потреба и судије из грађанске материје.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

Изузетно, ако се укаже потреба те и за време коришћења годишње одмора или другог одсуства са рада чланови већа биће и друге судије које ће за конкретан случај одредити председник односно заменик председника суда.

Рад КВ већа као и поступање по предметима Куо и Кп већа испомагаће судијски помоћник Рацановић Кристина.

3. Послове судије за претходни поступак, обављаће судија Жаклина Пејчић, као председник првог ( 1 ) већа и судија Костић Небојша као председник другог ( 2 ) већа.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

Судију за претходни поступак замењиваће по редоследу судије кривичног одељења а изузетно, ако се укаже потреба те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Ван радног времена, у нерадне дане и дане празника, за време коришћења годишње одмора или другог одсуства са посла судије за претходни поступак, ове послове обављаће и остале судије овог суда по претходно донетом распореду дежурства од стране председника суда при чему ће ове судије уједно поступати у предметима спречавања насиља у породици сагласно чл.10. Закона о спречавању насиља у породици и то за време дежурства.

Судијама за претходни поступак у раду помагаће судијски помоћник Рацановић Кристина.

4. Поводом молби за одлагање извршења казне затвора поступаће председник суда судија Николић Иван, а помагаћему и у његовом одсуству ове послове обављаће заменици председника суда - судије Данијела Костић и Костић Небојша у чему ће их помагати судијски помоћник Рацановић Кристина.


4. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ


Грађанско одељење има шест већа која ће поступати по предметима из материја П, П1, П2, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр


  1. Судија Зора Мирчић Ћирић је председник првог већа ( 1 ),

  2. Судија Ратко Митић је председник другог већа ( 2 ),

  3. Судија Ирена Ђорђевић је председник трећег већа ( 3 ),

      4. Судија Горан Ђурђић је председник четвртог већа ( 4 ),

      5. Судија Марина Минић Тодоровић је председник петог већа ( 5 ),

      6. Судија Јасмина Јовановић, председник шестог већа ( 6 ),

      7. Судија Сања Јовановић, председник седмог већа ( 7 ), и

      8. Судија Драгана Живковић, председник осмог већа ( 8 ).

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље, стим што судија Ратко Митић као и судија Марина Минић Тодоровић до повратка са породиљског одсуства неће учествовати у расподели новопримљених предмета у П, П1, П2, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр материјама.

У случају неједнаке расподела предмета а ради једнаке оптерећености свих судија, на крају сваког месеца, посебном одлуком председника суда вршиће се прерасподела новопримљених предмета.

Судије ће се замењивати и то судија Зора Мирчић Ћирић са судијом Иреном Ђорђевић, судија Ирена Ђорђевић са судијом Гораном Гурђићем, судија Горан Ђурђић са судијом Јасмином Јовановић, судија Јасмина Јовановић са судијом Сањом Јовановић, судија Сања Јовановић са судијом Драганом Живковић а судија Драгана Живковић са судијом Зором Мирчић Ћирић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Председник грађанског одељења биће судија Зора Мирчић Ћирић, чије је задужење да се стара да се послови обављају законито, тачно, благовремено, уредно и једногласно као и за праћење наплате судских такси.

Рад напред именованих судија испомагаће судијски помоћници Јелена Бошковић, Марија Алексић и Маријана Нешић.


5. ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ


     1. Судија Каја Тричковић, је председник првог већа ( 1 ),

     2. Судија Сања Соколовић, је председник другог већа ( 2 ),

     3. Судија Ратко Митић је председник трећег већа ( 3 ),

     4. Судија Небојша Костић је председник четвртог већа ( 4 ), а

     5. Судија Данијела Костић је председник петог већа ( 5 ).

Предмети И, Ив, Ии, Иив се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, при чему ће судије Небојша Костић и Данијела Костић наизменично примати нове предмете према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија и учествовати у расподели истих са по 50% док судије Каја Тричковић, Сања Соколовић и Ратко Митић неће учествовати у пријему новпримљених предмета, већ ће наставити рад по већ раније примљеним предметима.

По приговору трећег лица код спровођења извршења извршитеља Ипи, о захтеву за отклањање неправилности Ион о предлозима за изрицање новчане казне кад извршење спроводи извршитељ Инк и о захтевима за добијање изјаве о имовини извршних дужника Иои, одлучиваће судије Каја Тричковић као председник 1 ( првог ) већа, судија Сања Соколовић као председник 2 ( другог ) већа , судија Ратко Митић као председник 3 ( трећег ) већа, судија Небојша Костић као председник 4 ( четвртог ) већа и судија Данијела Костић као председник 5 ( петог ) већа, при чему се предмети имају распоређивати према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија неизменично почев од првог већа па надаље, при чему ће председници већа подједнако учествовати у расподели новопримљених предмета.

Судије ће се замењивати и то судија Каја Тричковић са судијом Сањом Соколовић, судија Сања Соколовић са судијом Митић Ратком, судија Митић Ратко са судијом Небојшом Костићем, судија Небојша Костић са судијом Данијелом Костић, а судија Данијела Костић са судијом Кајом Тричковић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Рад судија испомагаће судијски помоћник секретар суда Наташа Манчић.

6. Веће за решавање приговора Ипв И и Ипв Ив - на решење о извршењу и по приговору у поступку за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга . ИпвИвк, чине 2 већа:


I Веће


Ирена Ђорђевић, председник већа

Јасмина Јовановић, члан већа

Сања Јовановић, члан већа


II Веће


Горан Ђурђић, председник већа

Зора Мирчић Ћирић, члан већа

Драгана Живковић, члан већа


Рад I и II Веће испомагаће судијски помоћник Јелена Бошковић.

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.

Изузетно, ако се укаже потреба те и за време коришћења годишње одмора или другог одсуства са рада чланови већа биће и друге судије које ће за конкретан случај одредити председник суда односно заменици председника суда .


7. ВАНПАРНИЧНО и ОСТАВИНСКО ОДЕЉЕЊЕ


     1. Судија Каја Тричковић је председник првог већа.

     2. Судија Сања Соколовић је председник другог већа.

     3. Судија Ратко Митић је председник трећег већа

     4. Судија Јасмина Јовановић је председник четвртог већа

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље, стим што ће судија Ратко Митић као председник трећег већа учествовати у пријему 90 % новопримљених предмета у ванпарничној и оставинској материји а судије Јасмина Јовановић у пријему са по 10 % новопримљених предмета док судије Каја Тричковић и Сања Соколовић неће учествовати у пријему нових предмета већ наставити рад на већ започетим предметима.

У случају неједнаке расподеле ових предмета а ради једнаке оптерећености свих судија на крају сваког месеца посебном одлуком председника суда вршиће се прерасподела новопримљених предмета.

Судије ће се замењивати и то судија Каја Тричковић са судијом Сањом Соколовић, судија Сања Соколовић са судијом Митић Ратком, судија Митић Ратко са судијом Јасмином Јовановић и судија Јасмина Јовановић са судијом Кајом Тричковић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.

Рад судија испомагаће судијски помоћници Марија Алексић и Маријана Нешић.

На приговор против решења јавног бележника одлучиваће судије Каја Тричковић као председник 1 ( првог ) већа, судија Сања Соколовић као председник 2 ( другог ) већа, судија Ратко Митић као председник 3 ( трећег ) већа и судија Јасмина Јовановић као председник 4 ( четвртог ) већа, при чему се предмети имају распоређивати према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија неизменично почев од првог већа па надаље, при чему ће председници већа подједнако учествовати у расподели новопримљених предмета.

Горе наведене судије поступаће на исти начин и са истим процентом пријема и по предметима Ос, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр.


 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs