Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Недеља, 5.12.2021.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Правилник о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Слободан приступ информацијама
Представке и притужбе
Повећање поверења јавности у рад суда
Унапређење доступности правде у Србији
Судски тумачи
Медијација
Таксе и обрасци
Таксене тарифе
Обрасци
Набавке у 2021. години
Вести и саопштења
Корисни линкови

Поставите питање
 

 

  Судије и одељења Основног суда у Пироту  
 

Одељења Основног суда у Пироту


1. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


Кривично одељење Основног суда у Пироту има три већа:


  1. Судија Небојша Костић је председник првог већа ( 1 ),

  2. Судија Жаклина Пејчић је председник другог већа ( 2 ) и

      3. Судија Родољуб Живковић је председник трећег већа ( 3 ).


Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље. Предмети из К материје којима је задужена судија Данијела Костић ће се расподелити осталим судијама наизменично који учествују у приливу К материје.

Укинуте предмете добијаће председник већа који је већ по њима поступао уколико није одређено друго веће.


Судије ће се у кривичним предметима замењивати по редоследу и то тако што председника првог већа замењује председник другог већа, председника другог већа замењује председник трећег већа, а председника трећег већа замењује председник првог већа.


Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.


Председник кривичног одељења биће судија Родољуб Живковић, чије је задужење да се стара да се послови обављају законито, тачно, благовремено, уредно и једнообразно.


Судије Небојша Костић, Жаклина Пејчић и Родољуб Живковић поступаће по горе наведеном редоследу и по предметима Кн, Пом К, Пом Ук, Пом Укн и СПК.


Рад напред именованих судија испомагаће судијски помоћници Кристина Рацановић и Ана Георгиев.


2. КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА (ванрасправно веће)


из чл. 21. ст. 4. ЗКП , као и за поступање по предметима Куо и Кп чине два већа


I Веће


Зора Мирчић-Ћирић председник већа

Наташа Манчић, члан већа

Драгана Живковић, члан већа


II Веће


Горан Ђурић, председник већа

Сања Јовановић, члан већа

Ивана Младеновић, члан већа


а евентуално ако се јави потреба и друге судије из грађанске материје.


Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.


Изузетно, ако се укаже потреба те и за време коришћења годишњег одмора или другог одсуства са рада чланови већа биће и друге судије које ће за конкретан случај одредити председник односно заменик председника суда.


Рад КВ већа као и поступање по предметима Куо и Кп већа испомагаће судијски помоћници Кристина Рацановић и Ана Георгиев.


3. ПОСЛОВЕ СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК


обављаће судије Небојша Костић, као председник првог (1) већа, судија Жаклина Пејчић, као председник другог (2) већа и судија Родољуб Живковић, као председник трећег (3) већа, а у складу са распоредом дежурства, тако да судија који дежура уједно је и судија за претходни поступак и у радно време и ван радног времена, при чему ће ове судије уједно поступати у предметима спречавања насиља у породици сагласно чл. 10. Закона о спречавању насиља у породици и то за време дежурства.


Судија Јасмина Јовановић, као судија за претходни поступак, поступати са 100% прилива у материји Кпп пов и Кпп пов1, а у случају њене спречености или одсутности замењиваће је судија Драгана Живковић.


Судију за претходни поступак замењиваће по редоследу судије кривичног одељења, а изузетно ако се укаже потреба те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.


Ван радног времена, у нерадне дане и дане празника, за време коришћења годишње одмора или другог одсуства са посла судије за претходни поступак, ове послове обављаће и остале судије овог суда по претходно донетом распореду дежурства од стране председника суда.4. ПОВОДОМ МОЛБИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА


поступаће председник суда судија Јасмина Јовановић, а помагаће му и у његовом одсуству ове послове обављаће заменик председника суда - судија Драгана Живковић, у чему ће им помагати судијски помоћници Кристина Рацановић и Ана Георгиев.


5. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ


Грађанско одељење има десет већа, од којих ће девет већа поступати по предметима из материја П, П1, П1 Уз, П2, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр, а председник четвртог већа само у материји П1.


  1. Судија Зора Мирчић Ћирић је председник првог већа ( 1 ),

  2. Судија Горан Ђурђић је председник другог већа ( 2 ),

  3. Судија Марина Минић Тодоровић је председник трећег већа ( 3 ),

      4. Судија Јасмина Јовановић је председник четвртог већа ( 4 ), у П1 материји

      5. Судија Сања Јовановић је председник петог већа ( 5 ),

      6. Судија Драгана Живковић председник шестог већа ( 6 ),

      7. Судија Наташа Манчић председник седмог већа ( 7 )

      8. Судија Јелена Бошковић председник осмог већа (8),

      9. Судија Марија Алексић председник деветог већа (9),

    10. Судија Ивана Тошић председник десетог већа (10).


Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље, с тим што судија Јасмина Јовановић неће учествовати у расподели новопримљених предмета у П, П2, П1 Уз, П2н, Пл, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн и Прр материјама, задржаће предмете које је већ примила у рад по овим материјама, већ само у П1 материји са 55% прилива у тој материји, а председници првог, другог, трећег, петог, шестог, седмог, осмог, деветог и десетог већа са по 5% прилива у П1 материји, а предмети из материје П1 којим је задужен судија Небојша Костић ће се расподелити осталим судијама наизменично који учествују у приливу П1 материје.


У случају неједнаке расподеле предмета, а ради једнаке оптерећености свих судија, на крају сваког месеца, посебном одлуком председника суда вршиће се прерасподела новопримљених предмета.


Судије ће се замењивати и то судија Зора Мирчић Ћирић са судијом Гораном Гурђићем, судија Горан Ђурђић са судијом Марином Минић Тодоровић, судија Марина Минић Тодоровић са судијом Јасмином Јовановић, судија Јасмина Јовановић са судијом Сањом Јовановић, судија Сања Јовановић са судијом Драганом Живковић, судија Драгана Живковић са судијом Наташом Манчић, судија Наташа Манчић са судијом Јеленом Бошковић, судија Јелена Бошковић са судојом Маријом Алексић, судија Марија Алексић са судијом Иваном Тошић, судија Ивана Тошиић са судијом Зором Мирчић Ћирић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.


Председник грађанског одељења биће судија Марина Минић Тодоровић, чије је задужење да се стара да се послови обављају законито, тачно, благовремено, уредно и једногласно.


Рад напред именованих судија испомагаће приправници-волонтери Владан Ћирић и Александра Живковић.


6. ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ


     1. Судија Данијела Костић је председник првог већа ( 1 ),

     2. Судија Ивана Младеновић је председник другог већа (2)


Предмети И, Ив, Ии, Иив се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, а предмети којим су задужене судије Родољуб Живковић и Небојша Костић ће се расподелити судијама Данијели Костић и Ивани Младеновић, а по повратку на рад председника трећег већа извршиће се расподела предмета и председнику овог већа.


По приговору трећег лица код спровођења извршења извршитеља Ипи, о захтеву за отклањање неправилности Ион о предлозима за изрицање новчане казне кад извршење спроводи извршитељ Инк и о захтевима за добијање изјаве о имовини извршних дужника Иои, одлучиваће судије Данијела Костић, као председник 1 ( првог ) већа и судија Ивана Младеновић, као председник 2 ( другог ) већа при чему се предмети имају распоређивати према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија неизменично почев од првог већа па надаље.


Судије ће се замењивати по редоследу и то тако што председника првог већа замењује председник другог већа а председника другог већа замењује председник првог већа. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.


Рад судија испомагаће судијски помоћник Милан Јовановић.


7. ВЕЋЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА


Ипв И и Ипв Ив - на решење о извршењу и по приговору у поступку за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга ИпвИвк, чине 2 већа:


I Веће


Ивана Тошић, председник већа

Марија Алексић, члан већа

Драгана Живковић, члан већа


II Веће


Јасмина Јовановић, председник већа

Јелена Бошковић, члан већа

Марина Минић Тодоровић, члан већа


Рад I и II Веће испомагаће судијски помоћник Милан Јовановић.


Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље.


Изузетно, ако се укаже потреба те и за време коришћења годишње одмора или другог одсуства са рада чланови већа биће и друге судије које ће за конкретан случај одредити председник суда односно заменици председника суда.


8. ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


     1. Судија Ивана Младеновић је председник првог већа ( 1 ),

     2. Судија Данијела Костић је председник другог већа (2 ) 

   

Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одабира судије, наизменично почев од првог већа па надаље, а предмети којим су задужене судије Јасмина Јовановић и Небојша Костић ће се расподелити судијама Данијели Костић и Ивани Младеновић.


У случају неједнаке расподеле ових предмета а ради једнаке оптерећености свих судија на крају сваког месеца посебном одлуком председника суда вршиће се прерасподела новопримљених предмета.


Судије ће се замењивати и то судија Ивана Младеновић са судијом Данијелом Костић, судија Данијела Костић са судијом Иваном Младеновић. Изузетно, ако се укаже потреба, те и за време коришћења годишњег одмора или због немогућности замене одређене на претходни начин, замена се обезбеђује за сваки конкретан случај одлуком председника односно заменика председника суда.


Рад судија испомагаће судијски помоћник Миљана Алексић Мутавџић.


На приговор против решења јавног бележника одлучиваће судије Ивана Младеновић, као председник 1 ( првог ) већа и судија Данијела Костић, као председник 2 ( другог ) већа, при чему се предмети имају распоређивати према астрономском времену пријема методом случајног одабира судија неизменично почев од првог већа па надаље, при чему ће председници већа подједнако учествовати у расподели новопримљених предмета.


Горе наведене судије поступаће на исти начин и са истим процентом пријема и по предметима Ос, Пом, Пом Уг, Пом УгХ1, Пом УгХ2, Пом Угн.


9. ОСТАВИНСКО ОДЕЉЕЊЕ


     1. Судија Јасмина Јовановић је председник првог већа ( 1 ) и

     2. Судија Ивана Младеновић је председник другог већа ( 2 ).


Предмети се распоређују према астрономском рачунању времена пријема, стим што ће судија Јасмина Јовановић учествовати у пријему 100 % новопримљених предмета у оставинској материји, док судија Ивана Младеновић неће учествовати у пријему нових предмета у оставинској материји, већ ће замењивати судију Јасмину Јовановић у предметима из оставинске материје у којима буде изузета или искључена.


Предмети у оставинској материји којим су задужене судије Ивана Младеновић, Данијела Костић, Родољуб Живковић, Жаклина Пејчић и Небојша Костић ће се расподелити судији Јасмини Јовановић.


Рад судија испомагаће судијски помоћник Миљана Алексић Мутавџић.


 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs