Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Субота, 22.6.2024.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Акт о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Правилник о регулисању етике
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Програм решавања старих предмета
Слободан приступ информацијама
Повећање поверења јавности у рад суда
Представке и притужбе
Судски тумачи
Медијација
Галерија - Слике суда
Уверења и услуге
Таксене тарифе
Обрасци, захтеви, молбе
Набавке у 2023. години
Вести и саопштења
Корисни линкови
Поставите питање
 

 

  Таксене тарифе  
 

Таксе плаћају лица по чијем предлогу или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку, у року од 8 дана од дана настанка таксене обавезе.

Жиро рачун судских такси: 

840 - 29666845 03 позив на број 97  55-079.

 

Кривични поступак по приватној тужби :

- приватна тужба и противтужба - по 980 динара, 

- жалба против пресуде - 590 динара,

- захтев за понављање кривичног поступка - 590 динара,


Парнични поступак: такса за тужбу, пресуду, жалбу, другостепену одлуку

- ако је вредност спора до 10.000 динара 1.900 динара

- од 10.000 до 100.000 динара вредности - 1.900 динара + 4% од вредности предмета спора;

- од 100.000 до 500.000 динара вредности - 9.800 динара + 2% од вредности предмета спора;

- од 500.000 до 1.000.000 динара вредности - 29.300 динара + 1% од вредности предмета спора;

- преко 1.000.000 динара вредности - 48.800 динара увећано за 0,5% од вредности спора, а

највише 97.500 динара.


Извршни поступак: За предлог да се одреди извршење на основу извршне или веродостојне исправе, за предлог за обезбеђење, за приговор и жалбу поднете у поступку побијања решења о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или решења о обезбеђењу, за предлог за обезбеђење доказа, за одговор на тужбу и за одговор на жалбу или ревизију, плаћа се половина таксе из тарифног броја 1 закона о судским таксама. Ако је за спровођење извршења надлежан извршитељ, за предлог да се одреди извршење на основу извршне или веродостојне исправе или обезбеђење и за приговор и жалбу, плаћа се трећина таксе из  тарифног броја 1 закона о судским таксама.

Напомена: Наведени износи се плаћају за почетни и завршни акт у поступку.


Остале таксе:

- физичка деоба - 1.900 динара

- уређење међа - 1.900 динара

- обезбеђење доказа - 390 динара

- лишавање пословне способности - 390 динара

- састављање и чување тестамента - по 980 динара

- одлагање извршења казне затвора - 1.570,00 дин

- узимање наследничке изјаве - 390,00 дин

- такса за апостил - 2090,00 дин.

- уверење да се не води кривични и истражни поступак -190,00 дин

- захтев за изузеће ( за одлуку којом се одбације или одбија захтев - Тар.бр. 40) - 590,00 дин.

 

 

Таксена обавеза настаје:

- за поднеске (тужбе, одговоре на тужбе, жалбе) - када се предају суду,

- за судске одлуке - када се објаве или ако није јавно објављена - када се странци или њеном заступнику достави препис одлуке,

- судска поравнања - када се закључе,

- за паушалну таксу у поступку расправљања заоставштине - када решење о наслеђивању постане правноснажно.

 

Ако физичко лице, као таксени обвезник, не плати таксу у року одређеном у члану 37. закона о судским таксама, суд у наредних пет дана доноси решење о извршењу у коме обавезује таксеног обвезника да у року од пет дана од дана пријема решења плати дуговану таксу и казнену таксу од 50% од висине таксе и у коме не одређује средство и предмет извршења, и решење о извршењу доставља извршитељу, а у спису забележава да је решење достављено извршитељу. Уз решење о извршењу суд прилаже и доказ о томе да је таксеном обвезнику достављен налог, односно опомена о плаћању таксе. Извршитељ доставља решење о извршењу таксеном обвезнику.

Кад је таксени обвезник привредно друштво или друго правно лице суд ће решењем утврдити износ неплаћене таксе и износ казнене таксе и решење ће ради извршења доставити банци код које се води рачун таксеног обвезника, односно организацији за принудну наплату.


НАПОМЕНА: Законом о судским таксама ( 'Сл. гласник РС', бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015) предвиђено је:

Таксе предвиђене Таксеном тарифом плаћају се у судским таксеним маркама или у готовом новцу.

Таксене марке лепе се на поднеску или на судском спису и поништавају се игличастим штамбиљем који буши таксену марку тако да на њој пише: 'поништено' или округлим штамбиљем суда.

Такса у износу до 5.000 динара плаћа се, по правилу, у судским таксеним маркама.

Такса у износу преко 5.000 динара плаћа се у готовом новцу.

Судске таксене марке су у апоенима од 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 динара.

Ако се таксена обавеза утврди у износу за који не постоји одговарајући апоен судске таксене марке, износ таксе се заокружује, и то од 1 до 9 динара на 0 динара.

Таксени обвезник таксу у готовом новцу плаћа тако што износ таксе уплаћује на прописани рачун и потврду о уплати прилаже уз поднесак за који је такса плаћена. Када се подноси потврда о плаћеној такси за судску одлуку, таксени обвезник је дужан да на њој означи број одлуке за коју се такса плаћа.

На основу решења Владе Републике Србије овлашћење за продају судских таксених марака добило је Јавно предузеће 'Пошта Србије'.

 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs