Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Субота, 22.6.2024.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Акт о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Правилник о регулисању етике
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Програм решавања старих предмета
Слободан приступ информацијама
Повећање поверења јавности у рад суда
Представке и притужбе
Судски тумачи
Медијација
Галерија - Слике суда
Уверења и услуге
Таксене тарифе
Обрасци, захтеви, молбе
Набавке у 2023. години
Вести и саопштења
Корисни линкови
Поставите питање
 

 

  Председник суда  
 
Председник Основног суда у Пироту

Председник Основног суда у Пироту је судија Јасмина Јовановић.
 
Председника суда замењују судије Драгана Живковић и Зора Мирчић-Ћирић.
 
Права и обавезе Председника суда су прописани Законом о уређењу судова (Службени гласник РС, бр.116/2008, 104/2009) и Судским пословником (Службени гласник РС, бр. 110/2009).
Сходно наведеним прописима Председник суда:
 
1. Представља суд и организује рад у суду;
2. Овлашћен је да захтева законитост, ред и тачност у суду, отклања неправилности и одуговлачења у раду, стара се о одржавању независности судија и угледа суда и врши друге послове одређене законом и Судским пословником ( чл. 49. Закона о уређењу судова );
3. Сходно чл. 6. Судског пословника Председник суда руководи пословима судске   управе. Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, судским пословником а нарочито:
- Уређивање унутрашњег пословања у суду;
- Старање о благовременом и уредном обављању послова у суду;
- Позивање и распоређивање судија поротника;
- Послови везани за вештаке, сталне судске тумаче, стечајне и ликвидационе управнике;
- Разматрање притужби и представки;
- Вођење статистике и израда извештаја;
- Контрола извршења кривичних санкција;
- Финансијско и материјално пословање суда;
- Овера исправа намењених употреби у иностранству;
- Послови међународне правне помоћи;
- Стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља и судија у суду;
- Доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију и радне односе и других општих аката којима се уређују унутрашњи односи;
- Послови у вези са стручним усавршавањем судија и судског особља;
- Вођење судске статистичке службе;
- Вођења извештаја о раду судија;
- Послови   управљања   судском   зградом   и   непокретностима   које   се додељују суду на коришћење;
- Послови око наплате судских такси;
- Послови судског депозита;
- Други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.
4. Утврђује годишњи распоред послова у овом суду за наредну годину по претходном прибављеном мишљењу судија;
5. Доноси основе програма обуке судијских приправника;
6. Разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход;
7. Остварује  надзор  над  радом  судских  одељења  и  служби,  прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други начин;
8. Предузима мере за правилан и ефикасан рад суда, на основу сталног вршења увида у рад суда као целине, коришћењем одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедидитивности;
9. Председава заједничким седницама свих судија колегијуме, које сазива сваког радног дана,
10. Даје обавештења за медије које се тичу рада суда, итд.
 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs