Република Србија

 
Основни Суд у Пироту
 
 
    ::: почетна ::: мапа сајта ::: контакт ::: латиница :::
 
Субота, 22.6.2024.
 
 
 
Електронска огласна табла
Некретнине
Покретне ствари
Основни подаци о суду
Унутрашње уређење суда
Председник суда
Судије и одељења Основног суда у Пироту
Организационе јединице у суду
Годишњи распоред послова
Правилник о поступку унутраш. узбуњивања
Акт о безбедности ИКТ
Кодекс понашања државних службеника
Правилник о регулисању етике
Јавност рада
Публикације - Информатор o раду суда
Извештај о раду суда
Програм решавања старих предмета
Слободан приступ информацијама
Повећање поверења јавности у рад суда
Представке и притужбе
Судски тумачи
Медијација
Галерија - Слике суда
Уверења и услуге
Таксене тарифе
Обрасци, захтеви, молбе
Набавке у 2023. години
Вести и саопштења
Корисни линкови
Поставите питање
 

 

  Медијација  
 

Шта је медијација?

Медијација је поступак мирног вансудског решавања спорног односа у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања уз помоћ једног или више посредника (медијатора) који, као треће неутрално и непристрасно лице, помаже у преговорима чији је циљ постизање заједничког прихватљивог споразума о решавању сукоба или спора. У односу на судски поступак медијација је флексибилнији, бржи и јефтинији поступак.


Ко је медијатор ?


Медијатор није судија. Медијатор је трећа неутрална особа, која посредује између две стране у циљу решавања њиховог спорног односа. То могу бити судије, адвокати, универзитетски професори и други истакнути стручњаци из различитих области, у зависности од врсте спорног односа у коме посредују и ако су уписани у Регистар посредника.

Како се постаје медијатор ?

Медијатор је физичко лице које је независно, неутрално и непристрасно и које посредује између страна у спорном односу.

За обављање послова медијатора лице мора да испуњава следеће услове:
1. да је пословно способно;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да је завршило основну обуку за посредника;
4. да има високу стручну спрему;
5. да није осуђивано на безусловну казну затвора за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова посредника;
6. да има дозволу за посредовање;
7. да је уписано у Регистар посредника.

РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА


Када се примењује медијација ?
Медијација може бити примењена у било којој фази решавања насталог спора у имовинскоправним односима физичких и правних лица, трговинским, управним споровима, у споровима из области заштите животне средине, у потрошачким споровима, као и свим другим спорним односима, у којима посредовање одговара природи спорних односа и може да помогне њиховом разрешењу. Стране могу да пристану на медијацију, како пре покретања судског поступка, тако и након покретања поступка пред судом, али само када обе стране пристану да спор покушају да реше мирним путем, јер је поступак медијације заснован на начелима
добровољности, поверљивости и хитности.


Када медијација није могућа ?
Уколико је законом прописана искључива надлежност суда или другог органа медијација се не примењује.


Каква је улога суда ?
Када суд оцени да би спор могао успешно да се реши посредовањем, он може уз њихову обострану сагласност, да упути супротстављене стране на поступак посредовања. Медијација је могућа до правноснажног окончања спора, чак и у жалбеном поступку.

Како се покреће поступак медијације ?
Уколико се стране нису другачије споразумеле, поступак медијације започиње прихватањем предлога за покретање поступка, односно закључивањем споразума о приступању посредовању.
Ако једна страна упути предлог за закључење споразума о приступању посредовању, друга страна је дужна да се о наведеном предлогу изјасни у року од 15 дана од дана достављања предлога писаним путем.

Како се спроводи поступак медијације ?
Поступак медијације је неформалан па се странке саме могу споразумети о начину на који ће се поступак спровести, али у одсуству споразума посредник ће спровести поступак медијације имајући у виду околности спорног односа и интересе странака на најприкладнији начин.

Колико траје поступак медијације ?
Поступак медијације је хитан и може да траје 60 дана, уз то да суд на захтев посредника или страна, може продужити време трајања медијације.

Како се окончава поступак медијације ?
Закључење споразума странака је циљ поступка посредовања. Уколико се споразум не постигне, поступак се окончава одлуком медијатора, после консултације са странама, да се поступак обуставља, јер даљи поступак није оправдан, или изјавом стране о одустајању од даљег поступка.

Какво је дејство споразума ?
Споразум о решавању спора путем посредовања може имати снагу извршне исправе ако су испуњени следећи услови:
1) да садржи изјаву дужника којом пристаје да поверилац на основу споразума о решавању спора путем посредовања, након доспелости потраживања може покренути поступак принудног извршења (клаузула извршности);
2) да су потписи страна и посредника оверени од стране суда или јавног бележника.


У Основном суду у Пироту постоји инфо служба за подршку алтернативном решавању спорова, где сви заинтересовани грађани могу добити неопходне информације и стручну помоћ у вези са поступком медијације путем телефона 010/321-585. Кроз рад службе, обезбеђени су сви неопходни услови за спровођење овог поступка. У сарадњи са судијом и судијским помоћником распоређеним на овим пословима, странке имају могућност да закључе споразум о приступању посредовању, да слободно и равноправно изаберу медијатора са листе медијатора и да свој спор реше уз значајну уштеду времена и трошкова.

 
     
     
  © 2011, Основни Суд Пирот, Српских Владара 124, Пирот
телефон: 010/321 585, 010/347 595 | факс: 010/311 559 |
Радно време суда: 07:30 - 15:30
оптимизовано за резолуцију 1024 X 768 ; IE 5+, Mozilla 1+, Opera 9+
 
     
  Израду веб странице финансирала Краљевина Норвешке у оквиру пројекта
Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији / Improving the delivery of Justice in Serbia
Техничка реализација / Technical implementation - Агенција БизНет, Београд, www.biznet.rs